algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Webwinkel Titaniumraceparts.nl

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder :

“Webwinkel” : Titaniumraceparts.nl, ingeschreven bij de kamer van koophandel Oost Nederland, als SBS Frames, KvK-nummer 08069013.

“Afnemer ” : de potentiële) afnemer van zaken en/of diensten van Webwinkel.

Artikel 1. Algemeen

1.Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten, alsmede alle geleverde producten en diensten, geleverd door Webwinkel, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen is.

2. De toepasselijkheid van enige algemene specifieke voorwaarden of bedingen van Afnemer wordt door Webwinkel uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3.Alle prijzen worden aangegeven in Euro’s, exclusief omzetbelasting(BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

4. Webwinkel is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit Overeenkomst, voor de zogenaamde gevolgschade die Afnemer of een derde ter zake van (in het gebruik van) de Producten mocht lijden. Hieronder is mede begrepen winstverlies, bedrijfsschade, verlies van gegevens en immaterële schade.

5.Afwijkingen van en aanvullingen op enige bepaling in een Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden gelde slechts, indien zij schriftelijk door Webwinkel zijn vastgelegd en hebben alleen betrekking op de betreffende Overeenkomst.

Artikel 2.Offertes

1. Webwinkel is slechts aan een offerte gebonden indien de ongewijzigde aanvaarding hiervan door de Afnemer schriftelijk binnen 14 dagen wordt bevestigd, tenzij anders op de offerte/overeenkomst vermeld.

Artikel 3. Overeenkomst

1. De Afnemer is in alle gevallen aan de overeenkomst gebonden. Ook indien deze mondeling of per email wordt overeengekomen.

2. Webwinkel behoud zich het recht bestellingen of opdrachten zonder opgaaf van reden niet te accepteren, of slechts onder afwijkende voorwaarden. Als de opdracht slechts onder afwijkende voorwaarden kan worden uitgevoerd heeft de Afnemer het recht de opdracht kosteloos te annuleren.

3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist c.q. toelaat, heeft Webwinkel het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

Artikel 4. Levertijd

Alle door Webwinkel genoemde (leverings)termijnen worden bij benadering gegeven en zijn vastgesteld op grond van de gegevens en omstandigheden die bij het aangaan van de overeenkomst aan Webwinkel bekend waren. Opgegeven leveringstermijnen zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn. Indien een wijziging in de gegevens en/of omstandigheden, ongeacht de voorzienbaarheid daarvan, vertraging tot gevolg heeft, wordt de leveringsdatum dienoverkomstig verlaat. Bij niet tijdige levering dient Webwinkel schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij haar nog een redelijke termijn tot levering moet worden geboden.

2. Overschrijding van de door Webwinkel op gegeven leveringstermijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft de Afnemer nimmer recht op schadevergoeding of niet-nakoming van enige op hem rustende verplichting uit de dasbetreffende overeenkomst dan wel een daarmee samenhangende overeenkomst.

3. In geval Webwinkel de order geheel of gedeeltelijk ontbindt is zij gerechtigd het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te nemen. Ontbinding en/of terugname laat het recht van Webwinkel op schadevergoeding onverlet. door hem worden afgenomen, dan worden de goederen ter zijner beschikking opgeslagen voor zijn rekening en risico.

4. Bij overschrijding van de maximale levertijd van 60 werkdagen heeft u het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Hiervoor dient u een e-mail, fax of brief aan Webwinkel te sturen. Eventuele betalingen worden in dat geval binnen 30 werkdagen na kennisgeving geretourneerd.

Artikel 5. Wijziging van de Overeenkomst

1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichtte werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Webwinkel zal de Afnemer zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte brengen.

3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Webwinkel de Afnamer hierover tevoren inlichten. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Webwinkel daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium ten gevolge heeft.

4. In afwijking van lid 3 zal Webwinkel geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Webwinkel kunnen worden toegerekend.

Artikel 6. Opzegging/Ontbinding

1. In geval van tussentijdse opzegging heeft Webwinkel naast vergoeding van de gemaakte kosten recht op een naar redelijkheid vast te stellen deel van de totale vergoeding, met inachtneming van de reeds verrichtte werkzaamheden en het voordeel dat de Afnemer daarvan heeft.

2. De vorderingen van Webwinkel op de afnemer zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen; indien na het sluiten de overeenkomst aan Webwinkel ter kennis gekomen omstandigheden Webwinkel goede grond geven te vrezen dat de Afnemer niet aan zijn verplichtingen zal voldoen; indien Webwinkel de Afnemer bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming van deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.

3. In de hierboven genoemde gevallen is Webwinkel bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst te beeïndigen, één en ander onverminderd het recht van Webwinkel schadevergoeding te vorderen.

Artikel 7. Afkoelingsperiode

Nadat de klant het door hem/haar bestelde product heeft ontvangen, heeft de klant de bevoegdheid om binnen (14) werkdagen na de ontvangst van dit product, de onderliggende overeenkomst met Webwinkel te ontbinden. De klant hoeft hier geen reden op te geven.

2. Indien de klant de overeenkomst ingevolge artikel 7.1 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dient de klant dit schriftelijk(via e-mail, of brief) aan Webwinkel te melden. De klant dient het product – na overleg met Webwinkel – te sturen naar een door Webwinkel vastgestelde retouradres. Dit dient te gebeuren in de originele verpakking. Geopende verpakkingen worden niet teruggenomen; het openen ban de verpakking betekent dat u het product/ de producten wenst te behouden. De klant dient zelf de kosten van het risico voor het verzenden te dragen.

3. Indien de klant reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat de klant de overeenkomst met Webwinkel ingevolge artikel 7.1. en 7.2. van deze Koopvoorwaarden heeft herroepen, zal Webwinkel deze betalingen binnen veertien (14) werkdagen nadat Webwinkel het door de klant geretourneerde product heeft ontvangen, aan de klant terugbetalen. Webwinkel behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door de schuld van de klant (anders dan die van Webwinkel of de leverancier van het product) is beschadigd.

4. Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Webwinkel schade heeft opgelopen die aan Webwinkel de klant hiervan schriftelijk (via e-mail of brief) in kennis stellen. Webwinkel heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan de klant terug te betalen bedrag in te houden.

Artikel 8. Uitvoering

1. Webwinkel zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

2. Indien geen vaste prijs wordt overeengekomen, zal de vergoeding worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. De vergoeding wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Webwinkel, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overkomen.

Artikel 9. Vergoeding

1. Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vaste prijs word aangeboden of overeengekomen geld het lid 2 van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, geldt lid 3 van dit artikel.

2. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vaste prijs overeenkomen. De vaste prijs is exclusief BTW, reisuren, reis – en verblijfkosten.

3. Eventuele kosten ramingen zijn exclusief BTW, reisuren, reis -en verblijfskosten. Bij opdrachten meer dan 1 maand zullen de verschuldigde kosten maandelijks in rekening worden gebracht.

Artikel 10. Betaling

1. Indien niet uitdrukkelijk is overeengekomen geschiedt de levering uitsluitend bij vooruitbetaling.

2. Als Afnemer een factuur van Webwinkel niet binnen 14 dagen betalingstermijn betaald heeft, is de Afnemer in verzuim. In dat geval zijn alle vorderingen, uit welke hoofde dan ook van Webwinkel op Afnemer onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 11.

1. De garantie is vastgesteld volgens het toepasselijk recht, waarbij wij in geval van gebreken de producten desgewenst eerst omruilen. Als het omgeruilde product eveneens gebreken vertoont, kunt u de producten retourneren tegen restitutie van het volledige aankoopbedrag (exclusief verzendkosten) Zie ook artikel. 7

2. Aangeboden producten worden in China geproduceerd; Indien de door Afnemer beoogde toepassing vereist dat er een kwaliteitsonderzoek word, dan dient Afnemer hierover, voor elke bestelling contact met Webwinkel op te nemen om gezamenlijk te bepalen op welke wijze de kwaliteit voldoende gewaarborgd kan worden.

Artikel 12. Eigendomsvoorbehoud

1. Alle Afnemer geleverde goederen blijven eigendom van Webwinkel tot het moment van volledige betaling van alle bedragen, die de afnemer verschuldigd is voor de krachtens overeenkomst geleverde goederen of verrichtte of nog te verrichten diensten, alsmede ter zake van vorderingen wegens het tekortschieten in de nakoming van genoemde overeenkomst.

2. De Afnemer is gehouden voor zorgvuldige behandeling van de goederen zorg te dragen en mist het recht de geleverde goederen anders dan na schriftelijke toestemming van Webwinkel, te bezwaren en/of te belenen en/of hierop (stil) pandrecht te vestigen, zolang Afnemer niet volledig aan zijn verplichtingen jegens Webwinkel heeft voldaan.

3. Ingeval Webwinkel de order geheel of gedeeltelijk ontbindt is zij gerechtigd het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te nemen. Ontbinding en/of terugname laat het recht van Webwinkel op schadevergoeding onverlet. door hem worden afgenomen, Indien goederen door Webwinkel afgenomen dan worden goederen te zijner beschikking opgeslagen voor zijn eigen risico.

Artikel 13. Overmacht

1. Indien Webwinkel door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens Afnemer kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand

2. Ingeval d eOvermacht heeft de Afnemer geen recht op enige ( schade-)vergoeding, ook niet als Webwinkel als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.

3. Webwinkel zal Afnemer zo spoedig mogelijk van een dreigende  Overmacht op de hoogte stellen.

Artikel 14. Gebreke; Klachttermijn

1. Klachten over de verrichtte werkzaamheden dienen door de Afnemer binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen dertig werkdagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Webwinkel.

2. Indien een klacht gegrond is zal Webwinkel de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 15.

Op elke overeenkomst tussen Webwinkel en de Afnemer is Nederlands recht van toepassing.